Orkin Bahrain
P.O. Box 15608 ,
432 Shiekh Isa Ave.
Adliyah Kingdom of Bahrain